Πιστώσεων

Ασφάλιση έναντι του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις  από πελάτες .